معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث تولید انواع آنژیوکت و سرنگ
بخش : صنعت زیر بخش : دارو و تجهیزات پزشکی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

سرنگ وسیله ای پزشکی است که برای تزریق دارو یا جمع آوری نمونه استفاده میشود. سرنگ ها در حجم ها و شکل های متفاوتی تولید میشوند. اما نکتهمتمایز کننده سرنگ ها از هم نوع سوزن آنها است. قالب گیری سوزن های سرنگ سخت ترین مرحله تولید این محصول است. و به همین خاطر تاکنون اینمحصول در ایران به شکل انبوه تولید نشده است .

ظرفیت : 4380000عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 302,615,350,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 17,924,090,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 1.71
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 199,753,520,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 46

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.