معرفی پروژه

عنوان پروژه : مونتاژ فلاسک چای
بخش : صنعت زیر بخش : سایر
خدمات تولیدی : سایر محل : منطقه آزاد منطقه
شرح پروژه :

محصول تولیدی پس از اجرای طرح،انواع فلاسک با روش مونتاژ می باشد.کد ISIC مرتبط با محصولات طرح در سامانه خدمات و اطلاعات وزارت صنعت،معدنو تجارت در زیر گروه فعالیت های بسته بندی با کد 3699512380 قرار می گیرد و واحد سنجش آنها عدد می باشد.

ظرفیت : 816000عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 10,190,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 113,295,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 0
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 16

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.