معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید اوره با پوشش گوگردی
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

که در آن اوره به عنوان منبع نیتروژن عمل می کند و گوگرد بعنوان یک پوشش و )S.C.U کود اوره با پوشش گوگردی )با نام تجاری حفاظ، آزاد شدن نیتروژن را تنظیم میکند. دلیل اینکه از گوگرد بعنوان پوشش استفاده شده است، این است که اولاً قیمت آن ارزان است و ثانیاً خود گوگرد نیز یک ماده مغذی است و مخصوصاً در ایران که بیش از نود درصد خاکها از نوع آهکی است موجب افزایش کیفیت خاک میشود. برای تولید این ماده گرانولهای اوره از درون یک جریان مذاب گوگرد عبور داده میشوند. پوشش گوگردی مانع از آلودگی آبهای سازگار با محی طزیست است. پوشش گوگردی بسیار شکننده است SCU زیرزمینی شده و باعث صرف هجویی در مصرف کود م یشود درنتیجه و در حین حم لونقل ممکن است آسیب ببیند به همین دلیل در فرایند تولید، مواد دیگری نیز اضافه م یکنند تا ساختار شکننده گوگرد را تقویت کنند و همچنین مکانهایی را که پوشیده نشدهاند بپوشانند.

ظرفیت : 300000تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 5,113,800,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2 سال
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 90,313,200,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 146

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.