معرفی پروژه

عنوان پروژه : واحد تولید پلی اتیلن ترفتالات (PET)
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

پلی اتیلن ترفتالات از ترفتالیک اسید و اتیلن گالیکول از طریق فرآیند فاز مذاب تولید میشود که با این خوراک، فرایند پلیمریزاسیون مذاب برای تولید PET شامل مرحله استریفیکاسیون می شود. شرایط معمول برای استریفیکاسیون، نرخ مولی خوراک TPA:EG برابر 1:2 یا کمتر است، دمای واکنش (°F 446-536 ℃ ( 230-280 ،فشار آن psia 15-170 و زمان واکنش 5-5/0 ساعت است. استفاده از کاتالیست در این فرآیند ضروری نیست و معموال استفاده نمیشود. اگرچه در برخی پتنتها استفاده از ترکیبات فلزی مانند آنتیموان تری اکساید یا ژرمانیم 1 دی اکساید به عنوان کاتالیزور گزارش شده است. این واکنش به صورت Batch یا پیوسته انجام می شود که در واکنش پیوسته چند راکتور به صورت سری استفاده میشوند. نرخ مولیهای باال EG به TPA( 2 به 1 )قابل استفاده است اما اغلب PET با وزن مولکولی کم )1200 ) به عنوان محیط واکنش استفاده میشود و نرخ مولی خوراک کاهش مییابد. EG و TPA اغلب وارد یک میکسر میشوند تا خمیری شکل گیرد. سپس این خمیر به راکتور استریفیکاسیون به عنوان خوراک وارد می شود. شایان ذکر است که دو راکتور استری شدن به صورت سری وجود دارد و دما و زمان ماند در دو راکتور یکسان و برابر (°F 500 ℃ ( 260 و 25/1 ساعت است. درحالیکه ف شار در راکتور اول و دوم به ترتیب psia 73 و psia 29 است. مواد افزودنی مختلفی در این فرآیند برای تغییر خواص محصول نهایی در پتنتها ذکر شده است که عبارتند از جاذب نور فرابنفش (Eastman ،(عوامل رنگ آمیزی (Eastman ،(عوامل هستهزایی یا شتابدهندههای بلورینگی (Hoechst ( و تقویت کنندههای سطح (Teijin .( اتیلن گالیکول و ترفتالیک اسید به عنوان ماده اولیه استفاده میشوند و مقدار مصرف آنها به ازای هر تن محصول در جدول زیر ذکر شده است.

 

ظرفیت : 100000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 56,354,400,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 2,336,400,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 22

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.