معرفی پروژه

عنوان پروژه : میلگردFRP
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع معدنی و فلزی
خدمات تولیدی : فلزی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

امروزه کامپو زیتهای از FRP به شکل های استاندارد در بازار عرضه می شوند به بیان ساده تر کامپوزیت های FRP متشکل است یک سری فیبر که درون رزینی به عنوان ماتریس قرار گرفته اند که در آ ن ها الیاف بلند و ممتد عامل ایجاد مقاومت هستند و رزین آن ها را در جای خود نگه داشته و بار را از سازه به الیاف منتقلو در طول آ نها به طور یکنواخت توزیع می کند. همچنین رزین باعث حفاظت الیاف می شود بنابراین الیاف و رزی ن اجزاء اصلی تشکیل کامپوزیت های FRPهستند.

ظرفیت : 9900هزار متر معادل 4 هزار تن سالانه

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 677,860,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 557,485,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 175,952,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 30.9

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.