معرفی پروژه

عنوان پروژه : تولید لوله کامپوزیت GRP
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

یکی از زمینه های پر رونق استفاده از کامپوزیت ها، تولید لوله های با اقطار مختلف با استفاده از مواد کامپوزیتی است. لوله های کامپوزیت که متشکل از الیاف شیشه و رزی نهای پلیمری گرما سخت میباشند، ساختار محکم،مقاوم به خوردگی و سبکی را فراهم م یکنند که به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای لول ههای فلزی، آزبستی،بتونی و پل یاتیلنی مطرح م یشوند. همانند اکثر صنایع دیگر که مهد تولد آنها در صنایع نظامی قرار دارد، توسعه لوله های کامپوزیتی نیز از سرریز فناوری تولید مخازن تحت فشار کامپوزیتی الهام گرفته شدهاست. عبارات GRV ، GRP وGRE که در صنعت لوله های کامپوزیتی رواج دارد، همگی معرف پیکربندییهای مختلف لوله های کامپوزیتی هستند که با توجه به ماموریت مختلف مورد انتظار، از ساختار مبتنی بر الیاف شیشه به همراه رزین پلیاستر، وینی لاستر و یا اپوکسی در آنها استفاده م یشود. شایان ذکر است که عبارتGRVE که معرف لوله کامپوزیت مبتنی بر الیاف شیشه و رزین وینیل استر اصلاح شده توسط رزین اپوکسی میباشد در همان گروه لوله هایGRV قرار میگیرد و نمیتوان آن را در گروهGRE قلمداد کرد.

 

ظرفیت : 500000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 590,999,850,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 4,914,820,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.06
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 106,851,800,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) :

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.