نام بازار تلفن نشانی ساعات بازدید
بازار تیس 35313100- 054 منطقه آزاد چابهار 23- 9
بازار پردیس 35313816- 054 منطقه آزاد چابهار 23- 9
بازار صالحیار 35312727- 054 منطقه آزاد چابهار 23- 9
بازار صدف 3- 35313500- 054 منطقه آزاد چابهار 23- 9
بازار فردوس 35312500- 054 منطقه آزاد چابهار 23- 9
بازار ابریشم   منطقه آزاد چابهار 23- 9
بازارچه حکیمی   منطقه آزاد چابهار 23- 9
بازار سنتی   چابهار، مرکز شهر، بافت قدیم 20- 9
بازار دکه ای ها   چابهار، مرکز شهر، بافت قدیم 20- 9
مجتمع تجاری سینا   چابهار، مرکز شهر، روبروی شهرداری 21- 9