بازارهای تجاری منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهارفردوس


 

صالحیار


 

تیس


 

ابریشم


 

صدف


 

پردیس