معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید روغن موتور تصفیه
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

روغن محصول شیمیایی است که خاصیت منحصر به فرد آن در طی استفاده قابلیت به صورتی است این قابلیت به صورتی است که می توان پس از استفاده با کمک فرآیندهای بازیافت ، آلودگی را تا حد زیادی از آن جدا کرد و مجدد آن را به چرخه مصرف بازگرداند.

 

ظرفیت : 24000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 80,758,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 162,728,000,000ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 5.4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 170,544,710,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 31

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.