احداث بیمارستان تخصصی

احداث فرودگاه

احداث شهرک سلامت

احداث و بهره برداری پل کلینیک و مجتمع پزشکی

احداث و بهره برداری از کارخانه داروسازی و فرآورده های تزریقی

احداث شهرک مسکونی تیاب 2

احداث شهرک مسکونی تیاب 3