دانلود کتابچه مسئولیت اجتماعی

 

 

مجموعه کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار»

نظریه ها، تجارب و عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی

 عنوان دانلود حجم
 جلد اول 2.8MB
 جلد دوم 3.05MB
 جلد سوم 2.08MB
 گزارش طرحتدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار 16MB