مکان نشانی بهترین زمان بازدید
گل فشان 120 کیلومتری غرب چابهار (دهستان تنگ از توابع کنارک) 18- 6
کوه های مریخی جاده ساحلی شرق بندر چابهار به سمت گواتر 18- 6
تالاب لیپار جاده ساحلی شرق بندر چابهار به سمت گواتر 18- 6
درخت انجیر معابد جاده ساحلی شرق بندر چابهار به سمت گواتر 18- 6
جنگل های حرا جاده ساحلی شرق بندر چابهارف مرز پاکستان (گواتر) 18- 6