معرفی پروژه

عنوان پروژه : واحد تولید فیلم و پالت بسته بندی
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

فرآیند اصلی همه فیلم ها روش کواکستروژن است کواکستروژن است کواکستروژن به معنی استفاده هم زمان از دویا چند اکسترودر منفرد و مجزا در تولید یک محصول یکپارچه چند لایحه ای است مواد اولیه فیلمها بیشترین تاثیر را روی قیمت تمام شده محصولات دارند.

ظرفیت : 16000 تن فیلمو 90000 عدد پالت

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 3,349,350,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 28,124,550,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 93

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.