معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث آزمایشگاه تشخیص طبی در منطقه آزاد تجاری چابهار
بخش : خدمات زیر بخش : درمان و سلامت
خدمات تولیدی : خدماتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغ رات ساختاری بافتها م ی پردازد. به طور کلی آسیب شناسی عبارتاز مطالعه بیماریهاست و به عنوان شاخ های از علم پزشکی به بررسی علل پیدایش بیماریها و عوارض ناشی از آنها م یپردازد . بدیهی است در هنگام بروز یکبیماری، تغ راتی در باف تهای مختلف بدن ایجاد میشود که در واقع مطالعه همین تغ رات مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل م یدهد. لذا پاتولوژی علمی استکه راجع به تغ رات مختلف بدن در هنگام بیماری بحث و گفتگو م ینماید. پس از بررسی به عمل آمده نمایان شد متاسفانه هیچ آزمایشگاه طبی جامعی درشهرستان چابهار وجود ندارد که این ضرورت احداث این آزمایشگاه را در منطقه دوچندا نموده است.

ظرفیت : 54900عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 104,773,200,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 30,276,490,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.1
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 35,050,080,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 52

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.