معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث شهرک مسکونی تیاب 2
بخش : خدمات زیر بخش : مسکونی و اداری و تجاری
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

احداث شهرک مسکونی شامل 17553 متر مربع قطعه مسکونی 527مترمربع کاربری تجاری و 2151 مترمربع کاربری خدماتی

 

ظرفیت : 20000 مترمربع

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 7,331,558,800,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 215,472,400,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 95,347,000,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 47

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.