معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث راه اندازی ترمینال کانتینری
بخش : خدمات زیر بخش : لجستیک
خدمات تولیدی : غیر صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

طرح حاضر، طرح احداث انبارهای کانتینری و فله و خدمات تخلیه و بارگیری و سایر خدمات جانبی مربوطه در بندر چابهار واقع در جنوب غرب بندر چابهار درخلیج چابهار می باشد که باعث تسریع توسعه اقتصادی و افزایش کارایی انبارداری و نهایتاً سبب بهبود فرایند توسعه پایدار می شود. مهمترین هدفی که برایاین مجتمع در نظر گرفته می شود، افزایش خدمات گمرکی در منطقه مرزی چابهار و آزادسازی سایر بنادر کشور است. کالاهای کانتینری وارداتی به این بندر ازطریق حمل ونقل به این مکان منتقل شده و عملیات انبارداری و خدمات تخلیه و بررسی و انتخاب نوع فناوری و مهندسی بکار رفته شده در طرح، از اجزای مهم واساسی هر گزارش امکان سنجی می باشد که نقش تع ن کننده در برنامه تولید و بهره برداری طرح دارد.

ظرفیت : حمل و جابجایی کانتینر 20 و 40 فوت 62000 در سال ان

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 970,943,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 698,184,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 140,202,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 19.2

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.