معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری پل کلینیک و مجتمع پزشکی
بخش : خدمات زیر بخش : درمان و سلامت
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

پلی کلینیک و مجتمع پزشکی پلی کلینیک و مجتمع پزشکی به مجموعه ای از کلینیک های پزشکی اطالق می گرددکه هر پزشک بطورمستقل به معاینه و مداوای بیماران می پردازد. ساختمان پزشکان موسسه پزشکی محسوب نمی گردد .تبصره: تابلوی کلیه پزشکان شاغل در این گونه مجموعه ها باید برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی در محل مناسب و در معرض دید نصب گردد.

 

ظرفیت :

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 152,219,420,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 9,238,650,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 154,345,870,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 45

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.