معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مرکز تصویربرداری
بخش : خدمات زیر بخش : آموزشی
خدمات تولیدی : خدماتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

رادیولوژی، که تصویربرداری تشخیصی نیز نامیده می شود، مجموعه ای از آزمایشات مختلف است که طی آن ازنقاط مختلف بدن عکس می گیرن د. این آزمایشات از این جهت منحصر به فرد هستند که به پزشکان اجازه م یدهند داخل بدن را ببینند. روش های مختلفی برای انجام آزمایش های تصویربرداری وجوددارد: • اشعه ایک س • ام آر آ ی • سونوگراف ی • سی تی اسک ن • اسکنPET

 

ظرفیت : 0

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 298,765,950,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 21,890,440,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 1.74
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 148,069,540,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 39

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.