معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث پردیس سینمایی
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

مجموعه سالن های سینما در یک ساختمان یا د ر بخشی از یک مال تجاری، تحت عنوان مولتیپلکس سینمایی (Multi-theater Cinema)در زبان انگلیسی مطرح شد که طبق تعریف دیکشنر ی آنلاین مریا م وبستر کلمه،multiplex د ر این معنا ا ز سا ل 1982 مورد استفاد ه قرا ر گرفت. در فارسی نیز، خوا ه نا خواه سینماهای چند سالنه به تبع نیازهای اجتماعی ایجاد شده که تحت عنوان پردیس سینمایی خوانده می شود.

 

ظرفیت : 30000 نفر

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 763,574,700,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 11,876,870,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 1.75
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 395,125,110,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 42

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.