معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مجتمع گردشگری ،رفاهی و اقامتی
بخش : گردشگری زیر بخش :
خدمات تولیدی : ایجاد اقامتگاه مناسب برای گردشگران در منطقه – تنوع در ارائه خدمات اقامتی منطقه محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

گردشگران متناسب با موقعیت های اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی خود و حتی تعداد اعضای گروه در مورداقامت در هر یک از انواع اقامتگاه ها تصمیم گیری می نمایند . برای عرضه اماکن اقامتی مناسب و تامین رضایت همه اقشار گردشگر الزم است که در منطقه آزاد چابهار تنوعی از درجه های مختلف اماکن اقامتی وجود داشته باشد تا با ایجاد رقابت بین عرضه کنندگان محصوالت اقامتی بر کیفیت ارائه خدمات آنها افزوده گردد.

ظرفیت : 200 سالیانه

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 416,200,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 1,688,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.44 سال
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 31,356,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 22

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.