معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث شهر بازی
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

پارکی است که از وسایل سرگرمی و تفریحی و همچنین سواری برای سرگرم کردن گروه بزرگی از مردم تشکیل شده است که نسبت به پارکهای ساده یا زمینهای بازی داخل شهری، امکانات سرگرم کننده بیشتری دارند. به طور کلی 2 نوع شهربازی وجود دارد: شهربازی سرپوشیده و سرباز که در شهربازی های سرپوشیده دستگاههای الکترونیکی و رایانه ای موجود میباشد. نیز به مجموعهای از مسیرهای گردشگری و دیگر سرگرم یها گفته می شود که با هدف گرد هم آوردن گروه کثیری از مردم کنار هم چیده شدهاند. این پارکها حول محور یک یا چند موضوع خاص مثل غرب وحشی یا شخصیت های کارتون های دیزنی لند ساخته م یشوند. اکثر وسایل شهربازی مورد استفاده در فضای بازی سرپوشیده از نوع الکترونیکی یا گیمی هستند. و کاربر در ازای بازی با هردستگاه به مقدار جایزه ای که بدست آورده است تیکت دریافت می کند. این تیک تها در بخش دریافت جوایز می تواند به کاربر کمک کند.

 

ظرفیت :

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 1,080,206,700,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 4,469,870,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.38
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 935,735,120,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 16

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.