معرفی پروژه

عنوان پروژه : مجتمع گردشگری ،رفاهی و اقامتی گذر گاه مرزی ریمدان
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : محل : منطقه ازاد چابهار
شرح پروژه :

گردشگران متناسب با موقعیت های اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی خود و حتی تعداد اعضای گروه در مورداقامت در هر یک از انواع اقامتگاه ها تصمیم گیریمینمایند . برای عرضه اماکن اقامتی مناسب و تامین رضایت همه اقشار گردشگر الزم است که در منطقه آزاد چابهار تنوعی از درجه های مختلف اماکن اقامتیوجودداشته باشد تا با ایجاد رقابت بین عرضه کنندگان محصولات اقامتی بر کیفیت ارائه خدمات آنها افزوده گردد.

ظرفیت : 40000نفر

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 416,200,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 1,688,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 31,356,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 22

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.