عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی ( پایان یافته ) 97/07/27 مناقصه
پروژه اجرای سازه ساختمان اداری مرکزی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/07/18 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله‌ای / احداث فاز دوم پارک لیپار / احداث پارک بلوچ ( پایان یافته ) 97/07/17 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله‌ای / عملیات اجرای آماده‌سازی اراضی قطب صنعتی و پیکره مسکونی / احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند ( پایان یافته ) 97/07/17 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی نوبت اول - انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو نواحی سه‌گانه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/06/10 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم - انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو نواحی سه‌گانه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/06/10 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای عملیات احداث ساختمان فرهنگی منطقه آزاد و محوطه‌سازی آن ( پایان یافته ) 97/05/18 مناقصه
انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/05/06 مناقصه شرکت خدماتی گلبان
انجام ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/03/03 مناقصه
آماده‌سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر 009-10 و اجرای شبکه برق طرح توسعه‌بخشی از پیکره سوم شمالی اراضی کد 3 ( پایان یافته ) 96/11/29 مناقصه شرکت اوشید سازه آسیا