عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 98/11/27 مناقصه
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/11/19 مناقصه
احداث فضای سبز کاشت گل کاغذی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 98/11/14 مناقصه
آگهی فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار ( پایان یافته ) 98/11/07 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/10/14 مناقصه
آگهی مناقصات عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/10/07 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/09/09 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/08/25 مناقصه
انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 98/08/22 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید، حمل و تحویل صد دستگاه رایانه (و مونتاژ) سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 98/08/14 مناقصه