فصل اول ــ كليات و تعاريف 
ماده 1ـ نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي... مي‏باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‏شود.

ماده 2ـ مركز اصلي سازمان: مركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي... مي‏باشد.

ماده 3ـ مدت فعاليت: سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‏شود.

ماده 4ـ سرمايه سازمان: سرمايه سازمان يكصد ميليارد (000/ 000/000/100) ريال است كه از محل آورده‏هاي غيرنقدي (زمين و تأسيسات) سازمان تقويم مي‏شود. سرمايه سازمان كلا متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصد هزار سهم (000/100) يك‏ميليون (000/000/100) ريالي مي‏باشد.

-------------------------------------------------------------

فصل دوم ــ اهداف سازمان 
ماده 5ـ اهداف سازمان به شرح زير مي‏باشد:
انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‏گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازاركار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني ومنطقه‏اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي.

-------------------------------------------------------------

فصل سوم ــ اركان سازمان 
ماده 6ـ اركان سازمان عبارتند از:
ــ مجمع عمومي
ــ هيأت مديره
ــ مديرعامل و رييس هيأت مديره
ــ بازرس يا بازرسان قانوني

-------------------------------------------------------------

مجمع عمومي 
ماده 7ـ هيأت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي مي‏باشد كه به موجب تصويب‏نامه شماره 16632/ت 30هـ مورخ  13/2/1373 اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي به رياست رييس جمهور تفويض نموده  است.

ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زيراست:
الف ــ موافقت با تأسيس و انحلال شركت‏هاي تابعه.
ب ــ تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت‏هاي تابعه با رعايت اصل 85 قانون اساسي.
پ ــ اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاي سازمان.
ت ــ تصويب برنامه‏هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه، صورت‏هاي مالي و عملكرد سازمان.
ث ــ تصويب آيين‏نامه‏هاي سازمان.
ج ــ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تأييد فرماندهي كل قوا.
چ ــ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه.
ح ــ نصب وعزل اعضاي هيأت مديره.
خ ــ انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حق‏الزحمه آنها.
د ــ تعيين خطمشي عمومي سازمان.
ذ ــ تعيين حقوق، مزايا وهرگونه پاداش اعضاي هيأت مديره ومديرعامل.
ر ــ تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزادتجاري - صنعتي...
ز ــ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد.
ژ ــ اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‏هاي سازمان.

ماده 9ـ مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يك بار براي رسيدگي و تصويب صورت‏هاي مالي تا پايان تيرماه هرسال و حداقل يك بار براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد، حداكثر تا پايان دي‏ماه همان سال تشكيل مي‏گردد.

ماده 10ـ دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رييس جمهور به عمل مي‏آيد.

ماده 11ـ محل تشكيل و چگونگي رسيمت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي بر اساس آيين‏نامه داخلي شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد بود.

-------------------------------------------------------------

هيأت مديره 
ماده 12ـ سازمان توسط هيأت مديره‏اي متشكل از سه يا پنج نفر با تشخيص مجمع  عمومي اداره مي‏گردد. اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي‏شوند.  عزل اعضاي هيأت مديره با همان مرجع انتخاب‏كننده مي‏باشد.

ماده 13ـ اعضاي هيأت مديره براي سه سال انتخاب مي‏شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زماني كه اعضاي هيأت مديره جديد انتخاب نشده‏اند، هيأت مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد.

ماده 14ـ جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تشكيل مي‏گردد. اعضاي هيأت مديره مي‏توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رييس هيأت مديره و مديرعامل در دستور جلسه هيأت مديره قرار دهند.

ماده 15ـ جلسات هيأت مديره با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت مي‏يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم‏الاجرا مي‏باشد.

ماده 16ـ براي هر يك از جلسات هيأت مديره بايد صورتجلسه‏اي توسط هيأت مديره (منشي هيأت مديره) تنظيم و به امضاي كليه اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هيأت مديره نام اعضاي هيأت مديره حاضر يا غايب و خلاصه‏اي از مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مي‏گردد. هر يك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد.

ماده 17ـ هيأت مديره داراي همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي، براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي‏باشد:
الف ــ تعيين روش‏هاي اجرايي انعقاد هر گونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي.
ب ــ چگونگي و نحوه اخذ عوارض بر اساس آيين‏نامه‏هاي مربوط.
پ ــ چگونگي و نحوه ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي‏ها، شناورها و هواپيماها در منطقه، بر اساس آيين‏نامه‏هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار.
ت ــ موافقت با تأسيس دفتر نمايندگي در محل‏هاي لازم.
ث ــ چگونگي و نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي ... براساس قانون و آيين‏نامه اجرايي مصوب مجمع عمومي.
ج ــ اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانكاري و انجام كليه امور تجاري و توليدي و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آيين‏نامه‏هاي مصوب.
چ ــ تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي جهت تصويب.
ح ــ تهيه و تأييد گزارش هيأت مديره، صورت‏هاي مالي و عملكرد سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
خ ــ بررسي و تدوين آيين‏نامه‏هاي داخلي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
د ــ تشكيل و يا انحلال شركت‏هاي فرعي براساس موازين قانون تجارت با تصويب مجمع عمومي.
ذ ــ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمينات تجاري و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آيين‏نامه‏هاي مربوط.
ر ــ هيأت مديره مي تواند بعضي از اختيارات خودرا به رييس هيأت مديره و مديرعامل تفويض نمايد.

-------------------------------------------------------------

رييس هيأت مديره و مديرعامل 
ماده 18ـ مديرعامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده دارد، به موجب حكم رييس جمهور واز ميان اعضاي هيأت مديره منصوب وبالاترين مقام اجرايي سازمان مي‏باشد.
دوره تصدي مديرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وي بلامانع مي‏باشد. در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود.

ماده 19ـ رييس هيأت مديره و مديرعامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره داراي همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
الف ــ كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان با امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل معتبر مي‏باشد.
ب ــ عزل ونصب كاركنان سازمان.
پ ــ تعيين حقوق و مزايا، ارتقاء و اعطاي پاداش واضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان طبق آيين‏نامه‏هاي مربوط.
ت ــ دريافت مطالبات و پرداخت بدهي‏ها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانك‏هاي داخلي و خارجي با امضاي مجاز سازمان.
ج ــ صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ... .
ج ــ صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين‏نامه‏هاي مربوط.
چ ــ تعيين متصدي براي انواع مشاغل كه در محدوده منطقه آزادتجاري - صنعتي متصدي مستقيم ندارد.
ح ــ رييس هيأت مديره و مديرعامل مي‏تواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيأت مديره و يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسؤوليت خود واگذار نمايد.
خ ــ رييس هيأت مديره و مديرعامل مسؤول حسن اجراي كليه امور منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي ... و حفظ حقوق و منافع واموال سازمان مي‏باشد.

-------------------------------------------------------------

بازرس يا بازرسان قانوني
ماده 20ـ مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‏البدل را از ميان اشخاص حقيقي و يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مي‏نمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي‏البدل وظايف وي را عهده‏دار خواهد شد.

ماده 21ـ بازرس قانوني مي‏تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محوله انجام داده و به كليه دفاتر و پرونده‏ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد. اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف ــ تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب.
ب ــ رسيدگي به صورت‏هاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور حداقل 20روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رييس هيأت مديره و مديرعامل تسليم مي‏شود.
پ ــ اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي.
ت ــ اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد.

-------------------------------------------------------------

فصل چهارم ــ صورت‏هاي مالي 
ماده 22ـ سال مالي سازمان از اول فروردين‏ماه هر سال شروع و در پايان  اسفندماه همان سال خاتمه مي‏يابد. كليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي‏شود. صورت‏هاي مالي سازمان و گزارش هيأت مديره بايد تا 40روز  قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس قانوني گذاشته شود.

ماده 23ـ كليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنين كليه چك‏ها، بروات و سفته‏ها همواره با امضاي متفق رييس هيأت مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يك نفر به انتخاب هيأت مديره با مهرسازمان معتبر مي‏باشد.

ماده 24ـ تعداد و انواع دفاتر قانوني طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيأت مديره تعيين مي‏گردند.

ماده 25ـ حساب‏هاي سازمان طبق اصول صحيح ومتداول حسابداري و براساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهداري مي‏شود.

ماده 26ـ نسبت به اموري كه در اين اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد، مصوبات مجمع عمومي و آيين‏نامه اجرايي مربوط، مقرراتي منظور نشده باشد، قانون تجارت حاكميت دارد.