ماده 1ـ اشخاصي كه قبل از اشتغال در مناطق آزادتجاري ــ صنعتي مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه مربوط را پرداخته  باشند، پس از اشتغال در واحدهاي واقع در مناطق آزاد مي‏توانند درخواست انتقال حق بيمه سهم خود را پس از كسر حق درمان متعلقه به صندوقي كه نزد آن بيمه شده‏اند بنمايند.

ماده 2ـ اشخاصي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات بيمه و مناطق باشند، درصورت اشتغال در كارگاه‏هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي در ساير نقاط كشور، مي‏توانند تقاضاي انتقال سوابق خود را به سازمان تأمين اجتماعي تسليم دارند وسازمان مذكور نيز مكلف به انتقال حق بيمه آنان با رعايت مقررات مربوط مي‏باشد.

ماده 3ـ سازمان‏هاي مناطق آزاد و سازمان تأمين اجتماعي ضمن ايجاد تسهيلات لازم به منظور نقل و انتقال سوابق مشمولين خود از صندوق سازمان‏هاي مناطق آزاد به سازمان تأمين اجتماعي و به عكس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي ــ مصوب ــ 1365و اصلاحات آن را رعايت مي‏كنند.

ماده 4ـ مستخدمان مستعفي، اخراجي و بازخريد خدمت وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و شركت‏هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام است، در صورت اشتغال در مناطق آزاد به شرطي كه وجوه حق بيمه وكسور بازنشستگي مربوط را دريافت كرده باشند از حيث نقل و انتقال وجوه مذكور تابع ضوابط اين آيين‏نامه خواهند بود.

ماده 5 ـ نقل و انتقال حق بيمه اشخاصي كه در يكي از مناطق آزاد اشتغال دارند در صورت اشتغال در ديگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بلامانع است. نحوه انتقال كسور و حق بيمه حسب ضوابط مبدأ خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه بيمه شده در هر دو منطقه آزاد و نزد يك صندوق بيمه شده باشد، تنها سوابق وي به صندوق محل اشتغال جديد منتقل خواهدشد در غير اين صورت سوابق خدمت و حق بيمه پرداخت شده كلا به صندوق جديد منتقل مي‏شود.

ماده 6 ـ سوابق اشتغال شاغلين در مناطق آزاد در صورت انتقال به سازمان تأمين اجتماعي در صورتي پذيرفته مي‏شود كه صندوق حمايتي مشمول در قبال اخذ حق بيمه، متعهد ارايه كليه حمايت‏هاي موضوع قانون تأمين اجتماعي باشد. در غير اين صورت بيمه شده بايد مابه‏التفاوت نرخ حق بيمه مربوط تا حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را از حيث برخورداري از مزاياي قانوني پرداخت كند.

ماده 7ـ در صورت انتقال مشمولين تأمين اجتماعي به مناطق آزاد و به عكس تنها حق بيمه و يا كسور بازنشستگي مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال كه حق بيمه و كسور بازنشستگي مربوط به آن پرداخت گرديده جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد.