معرفی پروژه

عنوان پروژه : پوشش ها و رنگ های دریایی
بخش : تجارت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : شیمیایی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

باد توجه به اهمیت نوسازی شناورها و ساماندهی سفر های دریایی و همچنین حمایت از تولید داخلی که دولت جدید مورد توجه قرار گرفته است نرخ رشد تقاضای پوشش ها و رنگ های دریایی در سال های آتی حداقل 5 درصد پیش بینی می شود بنابر این با توجه به براوردهای انجام شده برای تولید این محصول، پیش بینی می گردد کشور در سال های آتی کمبود مواجه شده و بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین خواهد نمود.

ظرفیت : 6791

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 480,481,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 95,662,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 129,738,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 32.9

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.