معرفی پروژه

عنوان پروژه : کیسه ادرار
بخش : تجارت زیر بخش : دارو و تجهیزات پزشکی
خدمات تولیدی : تجهیزات پزشکی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

هدف از مطالعه حاضر بررسی محصو ل کیسه ادرا ر 1 می باشد. کیسه ا درار ی ک کیسه بسته و شفاف پلیمر ی بوده که   برا ی جمع آور ی ادرار در شرایط ی که امکان ادرار اختیار ی در فرد وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیر د. از انواع کیسه های ادرار جهت درمان و کنترل بیمار ی ها استفاده می شود. این کیسه هامعمولا در حجم 200 میلی لیتری بوده و دارای خطوط درجه بندی بر روی سطح کیسه می باشند و همین و یژ گی باعث شده تا رنگ ادرار درون کیسه به خوبی مشخص و همچنین میزا ن ادرار دفع شده توسط بیمار قابل اندازه گیری باشد ؛ همچنین یکبار مصرف و است ریل هستند. کیسه ادرار از طر یق سوند یا کاتتر 2،به مثانه بیمار متصل شده و هنگام نیاز به تخلیه، ادرار از طریق سوند به کیسه وارد می شود (سوند یا کاتتر ادرار ی یک لوله قابل انعطاف است که برای تخلیه مثانه و جمع آوری ادرار در کیسه تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد. ) خروجی مایع کیسه ادرار به هیچ وجه نشتی ندارد و شیر صلیبی آن باعث تخلیه راحت ادرار می شود.

ظرفیت : 2160000 عدد

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 346,746,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 11,329,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 16,796,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 26.6

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.