ماده 1ـ در اين آيين‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي‏رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه : هر يك از مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان : سازمان هر منطقه آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

--------------------------------------------------

ماده 2ـ عوارض مشروح زير توسط سازمان حسب مورد اخذ مي‏شود:

الف ــ عوارض شماره‏گذاري:
وجوهي است كه سازمان در قبال شماره‏گذاري وسايل نقليه زميني، متناسب با نوع وسيله، اخذ مي‏نمايد.

ب ــ عوارض سالانه:
وجوهي است كه سازمان سالانه از دارندگان وسايل نقليه زميني متناسب با نوع وسيله، اخذ مي‏نمايد.

پ ــ عوارض تردد:
وجوهي است كه سازمان از رانندگان وسايل نقليه زميني كه با پلاك‏هاي ساير نقاط كشور در منطقه تردد مي‏كنند، اخذ مي‏نمايد. اين عوارض ممكن است در هربار تردد يا در قالب صدور كارت تردد وسايل نقليه اخذ گردد.

ت ــ عوارض خروج:
وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه به مقصد خارج از كشور از مرزهاي منطقه خارج مي‏شوند، به هنگام خروج دريافت مي‏دارد.

ث ــ عوارض ورود:
وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد ورود به منطقه را دارند دريافت مي‏دارد.

ج ــ عوارض مواصلاتي:
وجوهي است كه سازمان از دارندگان وسايل نقليه يا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پايانه‏هاي مواصلاتي ايجاد شده در منطقه اخذ مي‏نمايد.

چ ــ عوارض بندري:
وجوهي است كه سازمان در قبال ارايه تسهيلات بندري براي حمل و نقل دريايي از استفاده كنندگان آنها دريافت مي‏دارد.

ح ــ عوارض فرودگاهي:
وجوهي است كه سازمان درقبال ارايه تسهيلات فرودگاهي براي حمل و نقل هوايي و تردد هواپيما از صاحبان كالا يا مؤسسات حمل ونقل هوايي اخذ مي‏نمايد.

خ ــ عوارض فعاليت (پذيره):
وجوهي است كه سازمان در قبال صدور وتمديد مجوز فعاليت در منطقه براي اشخاص حقيقي و حقوقي از آنها اخذ مي‏نمايد.

د ــ عوارض كالا:
وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد واردات كالا از خارج به منطقه و يا قصد حمل كالا از منطقه به ساير نقاط كشور را دارند، اخذ مي‏نمايد.
تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مسافران، گردشگران و افرادساكن (دايم يا موقت) از پرداخت هر گونه عوارض معمول كشور به استثناي موارد فوق‏الذكر در محدوده منطقه آزاد معاف مي‏باشند.

--------------------------------------------------

ماده 3ـ عوارض موضوع ماده (2) اين آيين‏نامه به حساب درآمد منطقه منظور مي‏گردد.

ماده 4ـ ميزان عوارض موضوع ماده (2) اين آيين‏نامه از طرف هيأت مديره هر منطقه تعيين خواهد شد و به ترتيب مقرر در بند (2) تصويب‏نامه شماره 16632/ت 30هـ مورخ 13/2/733( ) به تصويب شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي خواهد رسيد.