راهبردها:

-    تجهيز و تقويت تاسيسات و امكانات بندري چابهار،‌تا حصول به ظرفيت 6 ميليون تن تخليه و بارگيري سالانه
-    تقويت شبكه هاي زيربنايي و رفاهي مرتبط با ترانزيت در طول محورشرق ، تا حصول به ظرفيت ترانزيت بصورت سالانه 6 ميليون تن كالا
-    تجهيز ناوگان و زمينه سازي براي گسترش خدمات حمل و نقل در طول محور
-    تجهيز مراكز عمده جمعيتي در طول محور به امكانات و تاسيسات اقامتي- رفاهي و فني- پشتيباني
-    استفاده از امكانات منطقه آزاد چابهار و مناطق ویژه شرق کشور در فعال سازي محور

خط مشی ها:

سازمان منطقه آزاد تجاری _ صنعتی چابهار به موجب مصوبه ی مورخ 1372/6/7مجلس شورای اسلامی و مصوبه جلسه مورخ 1375/5/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش در آمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، ارتباط فعال با ابزارهای جهانی و منطقه ای، تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل یافته است که در این راستا مدیریت خط مشی کیفیت خود را جهت تحقق اهداف فوق بدین شرح بیان می دارد :
1. فراهم سازی زیر ساخت های مورد نیاز.
2. ارتقا ء کیفی ارایه خدمات به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق سرمایه گذاری در منطقه و رضایتمندی سرمایه گذاران .
3. هدایت و راهبری امکانات و فعالیت ها در منطقه با محوریت توسعه اقتصادی منطقه در امور بازرگانی ، صنعتی، گردشگری ، حمل و نقل و ترانزیت و خدمات .
4. افزایش بهر ه وری و توانمندی نیروی انسانی، ارتقای دانش فنی و مهارتها و اجرای برنامه های آموزشی موثر .
5. هدایت و راهبری امکانات بالقوه سازمان در برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و هدایت فعالیتهای اقتصادی منطقه از طریق کاهش تصدی گری و بهره گیری از سیستم های کار آمد پولی ، مالی و سرمایه گذاری .
6. بهینه سازی فرایندهای کاری در جهت حذف بروکراسی اداری و بهسازی مداوم اثر بخشی نظام مدیریت کیفیت سازمان.
از تمامی کارکنان انتظار می رود با همفکری و هماهنگی، مسئولیت ها و اختیارات محوله خود را به نحو احسن انجام دهند.