عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
 
محمداکبر چاکرزهی
عضو هیات مدیره سازمان