مهندس امیر مقدم 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان