نشست مجمع عمومی سازمان منطقه آزاد چابهار با حضور علیرضا جعفری هرندی دستیار دبیر، مجید صفدری معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، عبدالرحیم کردی مدیرعامل و اعضا هیات مدیره، مدیر امور مجامع دبیرخانه و اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی معاونین و مدیران ذیربط در دبیرخانه و منطقه برگزار شد.


15 دی 1399

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش