تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (منقضی شده)