حفاظت از اراضی منطقه وجلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز (منقضی شده)