آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید، حمل و تحویل صد دستگاه رایانه (و مونتاژ) سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار (منقضی شده)