ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)