آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای عملیات احداث ساختمان فرهنگی منطقه آزاد و محوطه‌سازی آن (منقضی شده)