شرکت های تابعه

شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی

 

مدیرعامل: فرزین حقدل

 دانشگاه بین المللی

 

سرپرست: ارسلان دژکام

مرکز آموزشی علمی کاربردی

 

رئیس: ازیر بلوچ