عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان


 
حمیداله بلیده ای
عضو هیات مدیره سازمان


 
ارسلان دژکام
عضو هیات مدیره سازمان


 
ملک زادگان
عضو هیات مدیره سازمان


 
زهرا اربابی
عضو هیات مدیره سازمان