نصیر بارکزهی - سرپرست معاونت فرهنگی،اجتماعی و گردشگری


شماره تماس:35312257-054