گزارش سفر هیات های خارجی به منطقه آزاد چابهار

گزارش سفر هیأت اقتصادي و سرمایه گذاري کشور چین

دوشرکت بزرگ چینی در زمینه تولید آهن و فولادبه صورت شمش و پلیت در منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار سرمایه گذاری می کنند.
گزارش سفر هیات های خارجی به منطقه آزاد چابهار

گزارش سفر رییس نمایندگی هیأت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان