عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمان

مهندس حامد علی مبارکی
عضو هیات مدیره سازمان

حمیداله بلیده ای
عضو هیات مدیره سازمان

ملک زادگان
عضو غیر موظف هیئت مدیره

دکتر زهرا اربابی
عضو غیر موظف هیئت مدیره